..............................................................................................................................

مشخصات جمعیتی و تقسیمات کشوری شهرستان:

۱- جمعیت : ۸۶۲۷۴

شهری : ۲۷۲۶۳

روستائی : ۵۹۰۱۱

۲- مساحت : ۴۴/۷۳۸ کیلومتر مربع

۳- تعداد و نام شهرستانهای تابعه : -

۴- تعداد و نام بخشهای تابعه : (۲) بخش مرکزی- بخش قلعه چای

۵- تعداد دهستانهای تابعه : (۲) دیزجرود شرقی- دیزجرود غربی

۶- تعداد و نام روستاهای تابعه : ۴۰

۷- تعداد دهیاریهای فعال حوزه اداره ثبت احوال : ۳۰

۸- تعداد خانه های بهداشت فعال در حوزه اداره ثبت احوال : ۳۴

۹- فاصله تا مرکز استان : ۱۰۵ کیلومتر مربع

..................................................................................................