گذشت یکسال از انتخابات مجلس

بـعـلـه! یک سال از انتخابات مجلس گذشت.
اینرا امروز صبح زمانی متوجه شدم که از خیابان عصمتیه و از مقابل دفتر ارتباطات  آقای دواتگری که با تابلویی هم مشخص شده ، عبور می کردم.
اما گذشت زمان و تأثیر انتخاب مردم در سرنوشتشان را زمانی بیشتر حس کردم که بعد از ظهر گذرم به مراغه افتاد و در در و دیوار آگهی هایی مبنی برسخنرانی نماینده و ارائه عملکرد ۹ ماهه در شهرستان مراغه دیدم.

حال نمیدانیم عملکرد نماینده فقط در مراغه بوده است که در آنجا بیان میشود و یا شامل عملکرد ایشان در عجبشیر هم هست که در مراغه بیان خواهد شد چون نظیر آگهیهای نصب شده در مراغه را در عجبشیر مشاهده نکردم.


منبع http://ajab1391.blogfa.com/