تصویری: از توفان نمک دریاچه اورمیه (فاجعه در راه است)

عکس ها از : جواد رحمانی تیر ۱۳۹۱